Menu
 • Zadzwoń do nas +48 32 370 20 54

 • Godziny otwarcia 6:00 - 15:00

 • Napisz do nas sekretariat@carbotrans.com.pl

RODO

Działając na podstawie art. 13  oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carbotrans Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Pawliczka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042368 (dalej jako: „Administrator”), dostępna pod nr telefonu: 32 3702054,

osobą do kontaktu ze strony Administratora w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest koordynator ds. ochrony danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: kodo@carbotrans.com.pl ,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub zawarcia umowy bądź realizacji zawartej umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO dot. zawarcia lub wykonania umowy)
 • ewidencji i realizacji sprzedaży produktów, usług i towarów, w tym wyrobów akcyzowych (na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • rozpatrzenia reklamacji i skarg lub ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz dochodzenia roszczeń bądź ochrony praw Administratora),

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • podmioty, z którym Administrator współpracuje, w szczególności dostawcy usług IT i kancelaria prawna,
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania zawartej umowy, a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia podlegającego uwzględnieniu sprzeciwu,

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu,

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku braku ich podania możemy nie mieć możliwości odpowiedzi na przesłaną wiadomość,

Pana/Pani dane osobowe nie będą̨ podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.

Informacja dla kontrahentów – obowiązek informacyjny.

I

„Postanowienia Ogólne”

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.carbotrans.com.eu (dalej „Serwis”).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Carbotrans Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Pawliczka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042368 (dalej jako: „Administrator”), dostępna pod nr telefonu: +48 32 370 20 54.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności:
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu;
  • podnoszenia jakości Serwisu.

II

„Zasady realizacji wniosku o realizację praw osoby, której dotyczą̨ dane osobowe”

 1. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do spółki CARBOTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800) przy ul. Pawliczka 1, z wnioskiem:
  • o potwierdzenie, że Administrator przetwarza dotyczące jej dane osobowe,
  • o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą,
  • o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, a także
  • o przeniesienie danych osobowych obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłanie ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody), jak również
  • o sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzanie są w prawnie uzasadnionym interesie Administratora). Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres: ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze lub wiadomości elektronicznej na adres e-mail: kodo@carbotrans.eu. W razie braku przetwarzania przez Administratora danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 2. Powyższe wnioski będą realizowane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), co oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.
 3. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego w następujący sposób:
  • przez otrzymanie od Wnioskującego potwierdzenia za pośrednictwem adresu e-mail – w przypadku złożenia wniosku inną drogą niż poczta elektroniczna;
  • przez otrzymanie od Wnioskującego potwierdzenia za pośrednictwem telefonu – w przypadku złożenia wniosku inną drogą niż telefon;
  • przez otrzymanie od Wnioskującego potwierdzenia dodatkowych informacji, jakie znajdują się już w posiadaniu Administratora na temat Wnioskującego (np. numer zamówienia, data urodzenia);
  • inny niż powyżej skuteczny sposób weryfikacji tożsamości Wnioskującego;
  • Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Administratora złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 5. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Administratora bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Carbotrans Sp. z o.o.. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z działającym w ramach Carbostrans Sp. z .o.o. koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 6. Administrator przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na Wniosek w terminie najpóźniej 1 miesiąca licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Administratora dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Administrator dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 7. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.,
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 9. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres koordynatora ds. ochrony danych osobowych na adres: kodo@carbotrans.eu. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.
 10. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III

„Polityka plików cookies”

 1. Serwisy korzystają z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Administratora (dalej Użytkownicy) i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową lub dopasowany materiał w sieciach reklamowych, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Zalecamy zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.